Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden / de kleine lettertjes

Een valkerij activiteit kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een valkerij activiteit niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. Indien de opdrachtgever geen voorstel voor een alternatief programma accepteert wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Offerte

Vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.

Tenzij expliciet aangegeven ofwel vastgelegd in de offerte zijn alle prijzen exclusief zaal/locatie huur, catering en non-valkerij benodigdheden.


Aansprakelijkheid

 1. Indien Birds@Work aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Birds@Work is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Birds@Work is uitgegaan van door of
  namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Birds@Work is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
   heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Birds@Work aan de overeenkomst te laten
   beantwoorden, voor zoveel deze aan Birds@Work toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze
   kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Birds@Work is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 6. Indien Birds@Work aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Birds@Work beperkt tot
  maximaal driemaal de waarde van de factuur, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking
 7. De aansprakelijkheid van Birds@Work is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
  voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
  schuld van Birds@Work of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Totstandkomen opdracht

Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Birds@Work de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
Overeengekomen opdracht

 

Het definitief aantal deelnemers voor uw bijeenkomst vernemen wij graag uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvangsdatum. Tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van uw bijeenkomst kunt u met een maximale marge van 5% afwijken van dit definitief aantal deelnemers.

 

Wijziging opdracht

 

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden berekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Een wijziging in de opdracht wordt altijd schriftelijk bevestigd.

 

Annulering opdracht

 

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren.

Bij voortijdige annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag);

100% bij annulering binnen 5 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
80% bij annulering binnen 10 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
60% bij annulering binnen 15 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
40% bij annulering binnen 30 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
20% bij annulering binnen 45 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
10% bij annulering binnen of boven 60 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum

Bij annulering door Birds@Work vanwege ziekte roofvogels, meute, valkenier, master of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Workshops individuele inschrijving voorwaarden

Bij workshops, individuele inschrijving, geldt dat restitutie door annuleren niet mogelijk is. Wel heeft men de mogelijkheid 1 maal te muteren naar een andere datum. Verzetten van de geboekte datum kan vrij van kosten tot 31 dagen voor aanvang van de workshop. Binnen de 31 dagen zijn wij genoodzaakt om 1/3 van het boekingsbedrag in rekening te brengen bij mutaties.

Betaling

 

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het valkerijbedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke betaald wordt door de klant indien de klant de factuur niet binnen veertien dagen voldoet.

 

Indien de klant in gebreke is dient hij aan het valkerijbedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het valkerijbedrijf in de navolgende volgorde:

 

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

Voorschotbetaling

Bij aanvaarding van de opdracht van een opdracht behoudt Birds@Work zich het recht voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 50% van de geschatte kosten dan wel 50% van de geaccepteerde offerte.

Klachten en reclame

 1. Opdrachtgever dient eventuele klachten schriftelijk in te dienen en wel binnen 8 dagen na afloop van de activiteit.
  2. Na het verstrijken van voormelde termijnen wordt de opdrachtgever geacht de geleverde prestatie respectievelijk de factuur te
  hebben goedgekeurd.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1.Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Birds@Work is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.