Disclaimer

Oprichter & eigenaar van Birds@Work, verantwoordelijkheid en persoonsgegevens

1. Workshops

Onze valkerij workshop verschaffen de deelnemers een kijkje in de keuken van dit prachtige eeuwenoude ambacht maar leiden u niet op tot valkenier. Naast de omgang met de roofvogels vinden we het van belang de deelnemers wat mee te geven over de geschiedenis, spreekwoorden en de essentie van de valkerij en aan het eind van een workshop kunt u een ‘eitje koken’ maar nog geen restaurant openen.

Na deelname aan een van onze workshops bent u iemand met wat meer kennis over roofvogels en de valkerij maar zeer zeker niet klaar om een roofvogel aan te schaffen. De opleiding tot valkenier duurt om en nabij 2 jaar en daarna nog een lange tijd ervaring opdoen door te werken met roofvogels.

Onze deelnemers zijn hoofdzakelijk leken die verder niet met de valkerij willen starten, een enkeling komt zich oriënteren om te zien of het een hobby is die werkelijk bij hem/haar past. We streven er dan ook naar zo eerlijk mogelijk de inspanningen die deze passie van u vragen duidelijk te maken. In algemene zin zult u ervaren dat we het starten met de valkerij als hobby sterk afraden, er komt veel meer bij kijken dan waarvoor de meeste mensen tegenwoordig tijd hebben. Alleen als het werken met roofvogels en het toepassen van de valkerij technieken een werkelijke passie is zou men het kunnen overwegen.

Deelnemers kunnen dan ook geen rechten of ervaring claimen binnen de valkerij nadat zij een van onze workshops hebben bezocht.

We streven ernaar u een onvergetelijke ervaring te bieden die u een leven lang niet meer vergeet………….

2. Oprichter & eigenaar

Birds@Work en de door de firma georganiseerde activiteiten zoals de valkerij workshops en de daarbij behorende websites zijn een initiatief van Rob van Dipten, gestart op 1-02-2003.

Het idee achter de valkerij workshops is een informatieve en educatieve gelegenheid voor iedereen die eens meer over de valkerij wil weten of dicht bij roofvogels wil zijn. Wij zijn dan ook constant op zoek naar mogelijkheden deze workshops tot een zo compleet mogelijk informatiecentrum te maken!

3. Verantwoordelijkheid

Birds@Work besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Birds@Work alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. De informatie op deze website is verkregen van verschillende bronnen en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birds@Work worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Birds@Work omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Wij wijzen iedere verantwoordelijk van de inhoud van onze sites van de hand.

4. Aansprakelijkheid

Afnemer van de informatie of aangeboden diensten is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie of diensten. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Birds@Work zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Birds@Work geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen of afnemers van diensten van Birds@Work en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Birds@Work. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

Birds@Work behoudt zich het recht voor om toegang tot haar website te weigeren en te ontnemen.

5. Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.valkenieren.nl berust bij de Birds@Work.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Birds@Work informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden

6. Web gebruik

Birds@Work is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van www.valkenieren.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Birds@Work in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen.

 

Algemene voorwaarden

Een valkerij activiteit kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij de valkenier. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de roofvogels op een ander tijdstip te laten vliegen. Enkele voorbeelden van situaties waardoor een valkerij activiteit niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, extreme stormwind of extreme mist. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze vogels bezwaarlijk zijn. Deze punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. Indien de opdrachtgever geen voorstel voor een alternatief programma accepteert wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Offerte

Vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW en heffingen die eventueel door de (lokale) overheid worden opgelegd.
Tenzij expliciet aangegeven ofwel vastgelegd in de offerte zijn alle prijzen exclusief zaal/locatie huur, catering en non-valkerij benodigdheden.


Aansprakelijkheid

1. Indien Birds@Work aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Birds@Work is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Birds@Work is uitgegaan van door of
namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Birds@Work is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
  heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Birds@Work aan de overeenkomst te laten
  beantwoorden, voor zoveel deze aan Birds@Work toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten
  hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Birds@Work is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

6. Indien Birds@Work aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Birds@Work beperkt tot
maximaal driemaal de waarde van de factuur, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7. De aansprakelijkheid van Birds@Work is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Birds@Work of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Totstandkomen opdracht

Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Birds@Work de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

Overeengekomen opdracht

Het definitief aantal deelnemers voor uw bijeenkomst vernemen wij graag uiterlijk twintig werkdagen voor de aanvangsdatum. Tot uiterlijk twee werkdagen voor aanvang van uw bijeenkomst kunt u met een maximale marge van 5% afwijken van dit definitief aantal deelnemers.

 

Wijziging opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden berekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Een wijziging in de opdracht wordt altijd schriftelijk bevestigd.

 

Annulering opdracht

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren.

Bij voortijdige annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag);

100% bij annulering binnen 5 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
80% bij annulering binnen 10 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
60% bij annulering binnen 15 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
40% bij annulering binnen 30 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
20% bij annulering binnen 45 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
10% bij annulering binnen of boven 60 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum

Bij annulering door Birds@Work vanwege ziekte roofvogels, meute, valkenier, master of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Betaling 

Tenzij anders overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan het valkerijbedrijf te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het valkerijbedrijf te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke betaald wordt door de klant indien de klant de factuur niet binnen veertien dagen voldoet.

Indien de klant in gebreke is dient hij aan het valkerijbedrijf alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan het valkerijbedrijf in de navolgende volgorde:

 • de kosten van executie;
 • de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • de rente;
 • de schade;
 • de hoofdsom.

Voorschotbetaling

Bij aanvaarding van de opdracht van een opdracht behoudt Birds@Work zich het recht voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 50% van de geschatte kosten dan wel 50% van de geaccepteerde offerte.

 

Klachten en reclame

1. Opdrachtgever dient eventuele klachten schriftelijk in te dienen en wel binnen 8 dagen na afloop van de activiteit.
2. Na het verstrijken van voormelde termijnen wordt de opdrachtgever geacht de geleverde prestatie respectievelijk de factuur te
hebben goedgekeurd.

 

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1.Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

2.De rechter in de vestigingsplaats van Birds@Work is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend
anders voorschrijft.